جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ 6164 0 3

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

پژوهش: بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

نویسندگان: علی اکبر ثمری1، فهیمه طهماسبی2 
 
چکیده
امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماعی می باشد. 

روش کار:
پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، سن و جنسیت در دانشجویان انجام گرفته یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی بالینی مشغول به تحصیل در سال 86-85 در دانشگاه آزاد کاشمر و نمونه مورد نظر شامل 112 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است. 

نتایج:
یافته های پژوهش نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری در سطح (05/0P<) وجود دارد. همچنین بین سن با هوش هیجانی در سطح (01/0P<) و با مولفه های آن در سطح (05/0P<) رابطه وجود دارد. در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران ، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی دار ی وجود ندارد، اما در دو مولفه آن تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0P<). 

بحث:
به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت های تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد، به معنای دیگر دانشجویان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازنند قادر به یادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود.
 
کلیدواژگان:
هوش هیجانی؛ پیشرفت تحصیلی؛ دانشجویان
 
Title:
The study of correlation between emotional intelligence and academic achievement among university students
Samari AA, Tahmasbi F
 
Abstract:
Introduction: today emotional intelligence is considered as a new subject in the field of psychology. Studies that have been done in this area indicated the importance of emotional intelligence and its components in different aspects of individuals' life such as education, marriage, employment and social relationship.

Methods and Materials:
The method of the present research that has been done in Islamic Azad university of Kashmar in 1385-86 is descriptive. Statistical sample includes 112 clinical psychology students selected by simple random sampling. The Bar-on questionnaire of emotional intelligence was used for gathering information. The mean scores of students were used as an index for academic achievement. Data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and independent t test.

Results: Results indicated that the relationship between academic achievement and emotional intelligence and some of its components was significant, p<0.05. Also there were significant relationship between age and emotional intelligence p<0.01, and some of its components, p<0.05. Moreover results showed no significant relationship between emotional intelligence and sex, in spite of difference in sub–scales of emotional intelligence among girls and boys, p<0.05.

Discussion:
In addition to global cognitive abilities, students may have perfect development on many aspects such as controlling emotions and affects for reaching high levels of academic achievement; it means that students can not have optimum academic achievement without reaching these components that make emotional intelligence.

Key words:
Emotional intelligence, Academic development, Students
 
:: متن کامل پژوهش، در بخش ضمیمه و نیز در لینک منبع، در دسترس می باشد.
فایل های ضمیمه

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

72

منبع و پی نوشت...

فصلنامه اصول بهداشت روانی، مقاله 4، دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 75-80
 
پی نوشت:
1. دانشجوی دکترای روان شناسی سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
2. گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
 
مآخذ:
1. گلمن دانیل: هوش هیجانی .ترجمه پارسا ،نسرین ، انتشارات رشد. تهران 1382 .صفحات 37،53،109

2. Gardner H. Frames of mind: the theory of multiple, intelligences. New York: Basic Books. 1983: 86-91, 155.
 
3. Austin EJ, Saklofske DH, Egan V. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual differences, 2005; 38:547-558.
 
4. Salovy P, Mayer YD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 1990; 9: 185-211.

5. شیخ الاسلامی راضیه . بررسی رابطه سبک اسناد وهسته کنترل با پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای هوش، جنسیت وخانواده .پایان نامه. کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز 1377
 
6. گشتاسبی محمود. رابطه بین عزت نفس، انگیزش و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزانی که به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آن با دانش آموزانی که به این دوره راه نیافته اند .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی 1375

7. Paunonen SV, Ashton MC. Big five factors and facets and the prediction of behavior. Journal of personality and social psychology.2001; 81: 524-539.
 
8. Niesser U, Boodoo G, Bouchard T. Intelligence: know and unknown. American psychologist, 1996; 51: 77-101.
 
9. Liff S. Social and emotional intelligence: Applications for developmental. Journal of Developmental Education. 2003; 26:28-35.

10 . سرمد زهره ، بازرگان عباس، حجازی الهه. روش های تحقیق درعلوم رفتاری، نشر آگه. تهران 1376
 
11 . برادبری تراویس و گریوز، جین : هوش هیجانی (مهارت ها وآزمون ها ).ترجمه حمزه گنجی ، نشر ساوالان ، تهران، . 1384 .صفحات 90،111،125
 
12 . دینی فائزه . بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی وسبک های مقابله با بحران باهوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا . پایان نامه . کارشناسی ارشد. چکیده پایان نامه های ایران، 1384 شماره 51
 
13 . بشارت محمد علی ، رضا زاده سیدمحمد رضا ، فیروزی منیژه، حبیبی مجتبی : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روان وموفقیت تحصیلی. 26-41 : درمرحله انتقال از دبیرستان به دانشگاه . مجله علوم روان شناختی 1384 ، دوره چهارم ، شماره 13

14- Furnham A. Gender differences in measured and self – estimated trait emotional intelligence. Sex roles: a journal of research. 2000; 42, 449-461.

15 . ثمری علی اکبر و همکاران: بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا در دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی اصول 107-97: 32- بهداشت روانی.پاییز و زمستان 1385 ، سال هشتم، شماره 31
 
16 . زارع علی . مقایسه سهم هوش هیجانی وهوش عمومی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز . پایان . نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1380

17. Mehrabian A. Beyond IQ: Broad-based measurement of individual success potential or "emotional intelligence." Genetic, Social, and General Psychology Monographs. May, 2000. 126: 133-239.
 
18. Defries J, Polmin R. Nature and nurture during middle childhood. Oxford UK: Black well. 1994: 114-132.

19 . سبحانی رویا: بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سخت رویی با پیشرفت تحصیلی . پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات تهران 1383

20. Abisamra A. The relationship between emotional intelligence and academic achievement in eleventh graders. Research project in Education” Auburn University at Montgomery” March 3, 2000.

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
گوشه هایی از زندگی «جان نش»، ریاضیدانی با یک ذهن زیبا
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
معرفی بازی منطقی استریمکو
تعاریف و مفاهیم: قضیه چهار رنگ
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی