چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ 8457 0 6

پژوهش حاضر به بررسی كاربرد آزمون هوشی وكسلر- 4 در تشخیص اختلالات یادگیری می پردازد.

پژوهش: كاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وكسلر كودكان در تشخیص اختلال زیان نوشتاری و ریاضی

كاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وكسلر كودكان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی
نویسندگان:  طیبه شریفی[1]، محمد ربیعی[2]
 
چكیده پژوهش:
پژوهش حاضر به بررسی كاربرد آزمون هوشی وكسلر- 4 در تشخیص اختلالات یادگیری می پردازد. از بین دانش آموزان ارجاعی به مراكز اختلالات یادگیری دولتی استان چهارمحال و بختیاری، 37 نفر كه دارای اختلال در زبان نوشتاری، 34 نفر كه دارای اختلال در ریاضی بودند، بعد از مصاحبه ی بالینی انتخاب شدند. 33 نفر دانش آموز عادی همتا شده با 71 دانش آموز دارای اختلال یادگیری جهت مقایسه انتخاب شدند.

ابزار اصلی پژوهش آزمون هوشی وكسلر- 4 میباشد كه در استان چهارمحال و بختیاری انطباق و هنجاریابی شده است و از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخوردار می باشد.
 
نتایج پژوهش نشان داد:
1- در خرده آزمونهای فراخنای ارقام و واژگان كودكان دارای اختلال در بیان نوشتاری بیش از یك انحراف معیار با میانگین فاصله داشتندكه عملكرد ضعیفی محسوب میشود.
 
2-در گروه دارای اختلال در ریاضی، آزمودنیها عملكرد ضعیفی درخرده آزمونهای طراحی با مكعبها و مفاهیم تصویری داشتند.
 
3- هر سه گروه در خرده آزمونهای اطلاعات عمومی و حساب عملكرد ضعیفی داشته اند.
 
4- در خرده آزمونهای طراحی با مكعب ها و مفاهیم تصویری و همچنین هوشبهر استدلال ادراكی گروه دارای اختلال ریاضی به شكل معنی داری عملكرد ضعیف تری نسبت به دو گروه دیگر داشته اند. 
 
مقدمه
ناتوانیهای یادگیری از چالش برانگیزترین اختلالات در زمینه ی روانشناسی و آموزش و پرورش است. تشخیص این اختلالات به طور معمول مبتنی بر به كارگیری ابزارهای سنجش هوش می باشند (ساتلر1، 2001). از طرفی مطالعات نشان میدهند كه متمایز ساختن افراد مبتلا به این اختلال براساس اندازه گیری هوش دشوار است (گرشهام و ولوتینو2 ،2010، ك افمن و لیچتن برگر3، 2000). حجم زیادی از مطالعات نشان میدهد با وجود آنكه، ابزارهای سنجش هوش، وسیله ی مناسبی برای تشخیص و رده بندی افراد در این زمینه نیستند؛ اما به طور گستردهای از این 4 ابزار استفاده میشود (هال4 ،2010). برای تشخیص اختلال یادگیری از معیار اختلاف بین هوشبهرهای اندازه گیری شده و بررسی پیشرفت تحصیلی در غیاب اختلالات جسمی یا محیطی استفاده میشود هرچند كه این روش، روش خیلی مناسبی نیست (كاوال،2005). در واقع آزمون های هوش عمومی حساسیت ضعیفی نسبت به مشكلات كودكان آسیب دیده دارند(گلدشتاین6، 2011). با وجود استفاده ی گسترده از مدل هوش عمومی و تلاش برای شناسایی كودكان مبتلا به ناتوانی یادگیری با استفاده از مقیاس های كلی یا خرده آزمون ها محققان به این نتیجه رسیده اند كه این روش ها كار آمد نیستند (كاوال و فورنس7، 2000) كافمن و لیچپن برگر (2000، به نقل از تادی8 ،2011) نشان دادند كه نیمرخ خرده آزمونهای وكسلر-3 به اندازه ی كافی توان تشخیص افتراقی را ندارند.
 
به طور كلی برای یافتن یك نیمرخ روانی خاص وكسلر كه برای جمعیت دارای ناتوانی یادگیری یگانه، باشد كوششهای چشمگیری به عمل آمده است. برخی شواهدحاكی از آن است كه تقریباً 20درصد كسانی كه دچار ناتوانی یادگیری هستند، در خرده آزمون های محاسبه، رمزگردانی، اطلاعات عمومی، و فراخنای ارقام عملكرد پایین دارند(مارنات9، 2003؛ ترجمه پاشا شریفی و نیكخو،1390). در وكسلر-3 به جای اطلاعات از جستجوی نماد استفاده می شود. این چهار خرده آزمون به كاركرد سرعت اطلاعات، حافظه ی كوتاه مدت دیداری و هماهنگی دیداری حركتی (جستجوی نماد و رمز گردانی) و همچنین توانایی عددی و توالی كردن (محاسبه و فراخنای ارقام) تأكید دارند. افراد دارای ناتوانی یادگیری در خرده آزمونهایی كه مستلزم توانایی فضایی بوده و به ترتیب یا توالی نیاز چندانی ندارند (الحاق قطعه ها، طراحی مكعب ها، تكمیل تصاویر) عملكرد بالاتری دارند. عملكرد این افراد در مهارتهای مفهومی (درك و فهم، شباهتها و گنجینه ی لغات) متوسط بوده، در خرده آزمونهایی كه مستلزم توانایی توالی هستند (فراخنای ارقام، نماد ارقام، تنظیم تصاویر) عملكرد پایینتری دارند. 
 
Title:
Using Wechsler Intelligence Scale-4 for diagnosing children with learning disorders (writing and math)

Author(s):
T. Sharifi ,M. Rabiei 
Paper language: Persian

Abstract:
The present study examines the applicability of Wechsler Intelligence Scale-4 for diagnosing learning disorders in children. After a clinical interview, 37 students with writing disorders and 34 students with math learning disorders were selected out of the students who had referred to the State Learning Disorders Center in Chaharmahal and Bakhtiari Province. A control group of 33 normal students, matched with the 71 students with learning disorders, were selected for comparison. The Wechsler Intelligence Scale-4 was the main research tool used in the study which was adapted and standardized in the Chaharmahal and Bakhtiari Province. It enjoys proper psychometric features. The results showed that: 1) on the digit span and vocabulary subtests, the scores of children with writing disorder was less than -1SD indicating poor performance; 2) children with math learning disorder showed poor performance on block design and picture concept subtests; 3) all three groups showed performance in the general information and counting subtests; 4) in the block design and picture concepts and perceptual reasoning subtests, students with math learning disorder showed significantly lower performance in contrast to the two other groups. 
 
Keywords:
Wechsler Intelligence Scale, 4, learning disorder, writing disorder, math learning disorder
 
واژه های كلیدی:
آزمون هوشی وكسلر- 4، اختلال یادگیری، اختلال زبان نوشتاری، اختلال ریاضی
 
:: متن کامل این پژوهش، در بخش ضمیمه و نیز در لینک منبع، در دسترس می باشد.
فایل های ضمیمه

كاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وكسلر كودكان در تشخیص اختلال زیان نوشتاری و ریاضی

كاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وكسلر كودكان در تشخیص اختلال زیان نوشتاری و ریاضی

173

پی نوشت...

[1]- نویسندهی مسئول: استادیارگروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد
[2]- استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهركرد
 
1 . Sattler
2. Gresham & Vellutino
3 . Kaufman & Lichtenberger
4 . Hale
5 . Kavale
6 . Goldstein
7 . Kavale & Forness
8 . Taddei 
9. Gary Groth-Marnat
 
منبع:
مجله ناتوانیهای یادگیری زمستان 1391 -- دوره ی 2، شماره 2-75-59
 Journal of Learning Disabilities, Winter 2013   Vol.2, No.2/59-75  
 
مراجع:
-- احدی، حسن و کاکاوند، علی (1388) . اختلالات یادگیر . یتهران : ارسباران

-- امین زاده، احمد و حسن آبادی، حسن (1389). نارسایی های شناختی زیر بنایی در ناتوانی ریاضی.
-- فصلنامه ی روا نشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، 2.201-187 ،23
-- دادستان، پروین (1379). روا نشناسی مرضی تحول . ی تهران: سمت.
-- دفتر مشاوره و تحقیق آموزش و پرورش(1373). گزارش جامع هنجاریابی آزمون هوشی ریون 2. تهران: وزارت آموزش و پرورش (منتشر نشده).
-- شهیم، سیما (1371). هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان در شیراز. مجل هی علوم اجتماعی و انسانی .122-153 ،( 14 و 13 ) دانشگاه شیراز، 7
-- عباسی گراوند، جلیل (1373). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان برای دان شآموزان 9 ساله شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه.
-- عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد و ربیعی، محمد (1386). انطباق هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی آزمون.
-- هوش وکسلر چهار در چهارمحال و بختیار . ی سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری.
-- مارنات،گسری (2003). راهنمای سنجش روان . ی ترجمه: حسن پاشا شریفی ومحمد رضا نیکخو ( 1390 چاپ پنجم تهران: سخن.
-- مولوی، حسین (1372). هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پایایی و اعتبار ماتری سهای پیشرونده استاندارد ریون در اصفهان و شهر بابک مجله ی پژوهشی دانشگاه اصفهان، 5
 
Cohen. A., Fiorello. C. A. & Farely. F. H. (2006). The cylindrical structure of the Wechsler Intelligence scale for children-Iv: A retest of the Guttmann model of intelligence.
Intelligence. Corrected prool. CA: Brooks&Cole.
Dumont, R., & Rapport, L. J. (2008). Interpreting the WISC-IV. In J.M. Sattler, (Ed).
Assessment of children: Cognitive foundations. (5th Ed). 364-402.
Flangan. D. P., & Kaufman. A. S. I. (2004) Essential of WISC- IV assessment. Hoboken.
New Jersey: John Wiley & sons.
Folk. R. F., Silverman. L. K., Jmoran, D. (2004). Using two WISC-IV indices to identify the gifted. Paper present at the 51st Annual convention of the National Association for Gifted Children.
Gresham, F.M., & Vellutino, F.R. (2010). What is the Role of Intelligence in the Identification of Specific Learning Disabilities? Issues and Clarifications. Learning Disabilities Research and Practice, 25 (4), 194-206.
Goldstein, S. (2011). Learning Disabilities in Childhood. In S. Goldstein, J.A. Naglieri, & M. DeVries, (Eds.), Learning and Attention Disorders in Adolescence and Adulthood: Assessment and Treatment (2nd Ed.) (pp. 31-58).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Hale, J., Alfonso, V., Berninger, V., Bracken, B., Christo, C., Clark, E. & et al.(2010).
Intervention, Comprehensive Evaluation, and Specific Learning Disabilities Identification and Intervention: an Expert White Paper Consensus.Learning Disability Quarterly, 33, 223-236.
Kaufman, A. S., & Lichtenberger, E. O. (2000). Essentials of WAIS-III assessment. New York: Wiley.
Kaufman, A. S., Kaufman, J. C., Balzopal, R.,& Mchean, J. E. (1996). Comparison of three
WISC-III short forms. Journal of Clinical Psychology, 25(2), 97-105.
Kavale, K.A. (2005). Identifying Specific Learning Disability: Is Responsiveness to
Intervention the Answer? Journal of LearningDisabilities, 38 (6), 553-562.
Lezak,L.D.(1983).Neuropsychologycal assessment.New York: oxford university press.
Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive applications (4th Ed). San Diego, CA: Author.
Sattler, J. M. (2002). Assessment of children: Behavioural and clinical applications (4th ed.). La Mesa, CA: Jerome M. Sattler Publisher.
Sattler, J. M. & Dumont, R. (2008). Wechsler Intelligence Scale for Children- (4th Ed)
(WISC-IV): Description. In J.M. Sattler Assessment of Children: Cognitive Foundations (5th Ed), 265-315.
Silverman, L. K., Gilman, B.,& Falk, R, F. (2007). Who and the gifted using the new WISCIV.
Denver, Colorado: Gifted Development Center.
Sullivan, P. M. (1997). Factor analysis of the WISC-III with defacing hard of hearing children. New Jersey: Center of Psychological Services.
Taddei, S. (2011). Evaluation of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Specific Learning Disability on the WISC and CognitiveAssessment System. Social and Behavioral Sciences, 29, (2) 574 – 582
Vogel, M. O. (2002). The utility to the WAIS- III versus the WISC- III in sixteen year olds with learning disability. Dissertation of PhD Degree, Loyola university of Chicago.
Wechsler, D. (1997). Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd Ed). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Wechsler, D. (2003a). WISC-IV: Administration and scoring manual. A San Antonio: The psychological corporation.
Wechsler, D. (2003b). WISC-IV: technical and interpretation manual. San Antonio: The Psychological Corporation.

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
بزرگان درباره هوش مصنوعی چه دیدگاهی دارند؟
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
زندگینامه ریاضیدانان: محمد خوارزمی
طنز: تمرکز!
زندگینامه بزرگان ریاضی: اواريست گالوا
بازیهای آسان برای تقویت هوش نوزادان ۱۲ تا ۱۵ ماهه
تعاریف و مفاهیم ریاضی: قاعده هوپیتال
بازی‌های قرن 21