پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ 4437 0 18

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﺛﺮبخشی ﻧﻮرﻓﻴﺪﺑﻚ و روش ﭼﻨﺪ حسی ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن...

پژوهش: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﺛﺮبخشی ﻧﻮرﻓﻴﺪﺑﻚ و روش ﭼﻨﺪ حسی ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانی

نویسندگان:
ﻟﻴﻼ ﻓﺘﺢاﻟﻪﭘﻮر، ﺟﻠﻴﻞ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻬﺪوﻳﺎن و ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻗﺮاملکی
 
 
ﭼﻜﻴﺪه پژوهش:
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی اﺛﺮبخشی روش درﻣﺎنی ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و روش ﭼﻨﺪ حسی ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ روی ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانی ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻧﻔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ و دو ﻧﻔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدفی ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دو ﻧﻔﺮی (ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه اول آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و ﮔﺮوه دوم آﻣﻮزش ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺗﺠﺮبی ﺗﻚ ﻣﻮردی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻳﻪی ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. در راﺳﺘﺎی آن 20 ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ روش اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎبی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻫﻮش ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﻫﻮش وﻛﺴﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ در ﻧﻤﺮه ی ﻫﻮش کلی، ﻛﻼمی و عملی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ولی اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﮔﺮوه ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﻗﺸﺮ حسی- ﺣﺮکتی ﺑﻮد ﻛﻪ در رﻣﺰﮔﺮدانی ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻴﺰیکی و ﺷﻨﺎختی ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰی ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ. 
 
واژ هﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانی، ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ، ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮافی 
 
:: متن کامل پژوهش، در بخش ضمیمه و نیز در لینک منبع، در دسترس می باشد.
 
 
 Journal of Learning Disabilities, Summer 2013 Vol.2, No.4/103-123
فایل های ضمیمه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﺛﺮبخشی ﻧﻮرﻓﻴﺪﺑﻚ و روش ﭼﻨﺪ حسی ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانی

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﺛﺮبخشی ﻧﻮرﻓﻴﺪﺑﻚ و روش ﭼﻨﺪ حسی ﻓﺮﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانی

58

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
روش چندحسی فرنالد
تعاریف و مفاهیم: قضیه حمار
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه بزرگان ریاضی: غلامحسین مصاحب، پدر ریاضیات جدید در ایران