سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 8624 0 1

بیوگرافی مختصری از دکتر اسماعیل بابلیان

زندگینامه دکتر اسمعیل بابلیان

دکتر اسمعیل بابلیان، پژوهشگر و استاد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی، فرزند حسین متولد 1325 در اصفهان است. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی هستند.
 
مسئولیت‌ها:
1344، دیپلم ریاضی از دبیرستان ادب اصفهان 
 
1346، فوق دیپلم ریاضی از دانشسرای عالی     
 
1347، دبیر دبیرستانهای خمین         
 
1349، لیسانس ریاضی ازدانشگاه تربیت معلم تهران      
 
1351، فوق لیسانس ریاضی (مدرسی ریاضیات) از دانشگاه تربیت معلم تهران (مؤسسه ریاضیات)  
 
1351، استادیاردانشگاه تربیت معلم تهران    
 
1356، فوق لیسانس آنالیز عددی و محاسبات الکترونیکی از دانشگاه لیورپول انگلستان    
 
1359، دکترای ریاضی از دانشگاه لیورپول انگلستان
 
1379-1359، عضو شورای ریاضی دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب درسی آموزش و پرورش   
 
1366-1363، مدیر گروه ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران  
 
1368، ارتقاء به مرتبه دانشیاری
 
1380-1368، عضو شورای برنامه ریزی ستاد انقلاب فرهنگی
 
از 1368، عضو هیأت تحریریه مجله رشد آموزش ریاضی
 
1377-1371، عضو کمیته المپیاد انفورماتیک وزارت آموزش و پرورش   
 
1376-1373، رئیس مؤسسه ریاضیات دکتر غلامحسین مصاحب 
 
1378-1375، عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران     
 
1382-1376، رئیس دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم تهران  
 
1377، ارتقاء به مرتبه استادی
 
1377، مدیر اجرایی کنگره بزرگداشت دکتر غلامحسین مصاحب و نهمین سمینار آنالیز و کاربرد آن
 
از 1380، عضو هیأت تحریریه مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد 
 
1386-1381، عضو هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران
 
1385-1382، معاون آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
 
از 1383، مدیر مسئول مجله تخصصی ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک 
 
از 1383، عضو هیأت تحریریه Journal of Computation Mathematical and Optimization 
 
1383، استاد نمونه کشور   
 
1387-1386، رئیس مؤسسه ی تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب    
 
1387، رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
 
تدریس دروس:
- روش‌های عددی در جبر خطی
 
- حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
 
- حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
 
- آنالیز عددی پیشرفته
 
مقالات خارجی:
 
An augmented Galerkin method for first kind Fredholm equations, J. Inst. Maths. Applics. 24, 157-174, 1979. (joint work)
 
A fast Galerkin scheme for linear integro-differential equations, IMA Journal of Numerical Analysis 1, 193-213, 1981. (joint work)
 
Parallel solution of Fredholm integral equations, Journal of Parallel Computing 12, 95-106, 1989. (joint work)
 
Application of determinant of  matrices in number theory, Proceedings of CIEAEM 42, Poland, 1990.
 
Automatic augmented Galerkin algorithms for singular first kind integral equations, Acta Mathematica Scientia, Vol. 17, No. 1, 69-84, 1997. (joint work)
 
Interpolation of fuzzy data by natural splines, Korean J. of Computational and Applied Math., Vol. 5, No. 2, 457-463, 1998. (joint work)
 
Solution of a system of nonlinear Volterra integral equations of the second kind, Fareast J. Math. Sci., Vol. 2, No. 6, 935-945, 2000. (joint work)
 
An automatic augmented Galerkin method for singular integral equations with Hilbert kernel, Korean J. Comp. App. Maths, Vol. 8, No. 2, 2001. (joint work)
 
Solving the problem of biological species living together by Adomian decomposition method, App. Math. and Computation 129/2-3, 339-343, 2002. (joint work)
 
On the order of convergence of Adomian method, App. Math. and Computation 130/2-3, 383-387, 2002. (joint work)
 
Solution of a system of linear Volterra equations by Adomian decomposition method, Fareast J. Math. Sci. 7(1), 17-25, 2002. (joint work)
 
A modified spectral method for numerical solution of ordinary differential equations with non-analytic solution, Applied Mathematics and Computation, 132, 134-351, 2002. (joint work)
 
Solution of nonlinear equations by modified Adomian decomposition method, App. Math. and Computation 132/1, 167-172, 2002. (joint work)
 
An alternate algorithm for computing Adomian polynomials in special cases, App. Math. and Computation 138, 523-529, 2002. (joint work)
 
Solving concrete examples by Adomian method, App. Math. and Computation 135, 161-167, 2003. (joint work)
 
Solution of a system of Volterra integral equations of the first kind by Adomian method, App. Math. and Computation 139, 249-258, 2003. (joint work)
 
Reducing index and spectral methods for DAEs, App. Math. and Computation 140, 77-90, 2003. (joint work)
 
Solution of the kinetic modeling of lactic acid fermentation using Adomian decomposition method, Appl. Math. and Computation 144, 433-439, 2003. (joint work)
 
Solving the non-linear advection-reaction by Adomian method, International Journal of Computation and Numerical Analysis and Application, Vol. 3, No. 4, 359-365, 2003. (joint work)
 
Restarted Adomian method for algebraic equations, App. Math. and Computation 146, 533-541, 2003. (joint work)
 
New method for calculating Adomian polynomials, Applied Mathematics and Computation 153, 253-259, 2004. (joint work)
 
Numerical implementation of Adomian decomposition method, Applied Mathematics and Computation 153, 301-305, 2004. (joint work).
 
A computable error bound for approximate solution of linear integral equations by Adomian decomposition method, ICN AAM, 2004. (joint work)
 
Restarted Adomian method for integral equations, Applied Mathematics and Computation 153, 353-359, 2004. (joint work)
 
Restarted Adomian method for nonlinear differential equations, International Journal of Computer Mathematics, Vol. 82, No. 1, 2005. (joint work)
 
On numerical improvement of Gauss-Legendre quadrature rules, Applied Mathematics and Computation 160, 779-789, 2005. (joint work)

Numerical solution of linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind by Adomian method, Applied Mathematics and Computation 161, 733-744, 2005. (joint work)
 
Restarted Adomian method for system of nonlinear Volterra integral equations, Applied Mathematics and Computation 161, 745-751, 2005. (joint work)
 
Solution of heat equation with nonlinear and nonlocal boundary conditions by Adomian decomposition method, Southeast Asian Bulletin of Mathematics 29, 1045-1051, 2005. (joint work)
 
Numerical implementation of Adomian decomposition method for linear Volterra integral equations of the second kind, Applied Mathematics and Computation, to appear. (joint work)
 
On numerical improvement of Gauss-Lobatto quadrature rules, Applied Mathematics and Computation, to appear. (joint work)
 
Babolian , E. , Masjed-Jamei , M. , Eslahchi , M.R & Dehghan, Mehdi , On numerical integration methods with T-distribution weight function , AMC 174 , 1314-1320, 2006.
 
Abbasbandy , S. , Babolian , E. , & Allame, M. , Numerical  solution of fuzzy  max-min systems , AMC 174 , 1321-1328 , 2006 .
 

Babolian , E. , & Masouri , Z., A  modified  Taylor-series expansion method for integral  equations of the scond kind with convolution kernel , Mathematics Scientific Journal , Vol . 2, No. 5, Autumn & winter 2006-2007.
 
Babolian , E. , lotfi , T. , & Paripour , M. , Wavelet moment method for solving Frecholm integral equations of the scond kind , AMC 186,1467-1471,2007.
 
Babolian , E. , & Fattahzadeh , F. , Numerical  solution  of differential equations by using Chebyshev wavelet operational matrix of operation , AMC 188, 417-426 , 2007.
 
Abbasbandy , S. , Babolian , E. , &  Alavi , M. , Numerical  method for solving linear Fredholm fuzzy integral equations of the scond kind , Chaos , Solitons & Fractals 31, 138-146 , 2007.
 
Babolian , E. , & Fattahzadeh , F. , Numerical  computation method in solving integral  equations by using Chebyshev wavelet operational matrix of integration , AMC 188, 1016-1022 , 2007.
 
Babolian , E. , Abbasbandy , S. , & Fattahzadeh , F. , A  numerical method  for solving a class of functional  and two dimensional  integral  equations , Applied  Mathematics and Computation198 , 2008 .
 
Hatamzadeh - Varmazyar , s. , Naser - Moghadasi , M. , Babolian , E. ,  Masouri , Z. , Numerical  Approach to Survey the Problem of Electromagnetic  Scattering from  Resistive Strips Based on Using a Set of Orthogonal  Basis Fuuntions , Progress In Electromagnetics Research, PIER 81 , 393-412 , 2008 .
 
Babolian , E.,  Masouri , Z., A modified  Taylor-series expansion method for integral equations of the second kind with convolution kernel, Mathematics Scientific Journal, 2:5(2006-2007) 31-38.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Direct method to solve Volterra integral equation of the first kind using operational matrix with block-pulse functions, Journal of Computational and Applied Mathenatics, 220(2008) 51-57.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Numerical  solution  of linear Volterra and Fredholm  integral  equations of the second kind using direct method via  triangular functions, submitted for publication.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Numerical  solution  of linear Volterra and Fredholm integro-differential equations using direct method via triangular functions, submitted for publication.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Numerical  solution  of Volterra integro-differential equation  By direct method via block-pulse functions, Journal of Science, Tarbiat Moallem University, in press.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Hatamzadeh - Varmazyar , s.,  A direct method for numerically solving Volterra equations system using  orthogonal triangular functions, International Journal of Industrial Mathenatics, 1;2 (2009) 135-145.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Hatamzadeh - Varmazyar , s.,  A set of multi-dimensional orthogonal basis  equations and its application to solve integral  equations, submitted for publication.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Hatamzadeh - Varmazyar , s., Introducing a direct method to solve nonlinear Volterra and Fredholm integral  equations using orthogonal triangular functions, Mathematics Scientific Journal,  in press.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Hatamzadeh - Varmazyar , s., New direct method to solve nonlinear Volterra - Fredholm integral and integro-differential equations using operational matrix with block-pulse functions,  Progress In Electromagnetics Research B, 8 (2008) 59-76.
 
Babolian , E.,  Masouri ,Z., Hatamzadeh - Varmazyar , s., Numerical solution of nonlinear Volterra – Fredholm integro-differential equations via direct method using triangular functions, Computational and Mathenatics with Applications, 58 (2009) 239-247.
 
Babolian , E., Mokhtari R., and Salmani M., Using direct method for solving variational problems via triangular functions,  Applied  Mathematics and Computation191 , (2007) 206-217.
 
Babolian , E., Salimi Shamloo A., Numerical solution of Volterra integral and integro-differential equations of convolution type by using operational matrices of piecewise  constant orthogonal functions, Journal of Computational and Applied Mathenatics, 214(2008) 495-508.
 
Hatamzadeh - Varmazyar , s., Naser-Moghadasi M., Babolian E.,  and  Masouri Z., Calculating the radar cross section of the resistive  targets using the Haar wavelets, Progress In Electromagnetics Research 83 (2008) 55-80.
 
Shahsavaran, A ., Babolian E., Computational method for solving nonlinear Fredholm integral equations of Hammerstein type based on Lagrange interpolation and quadrature method, Mathematics Scientific Journal 10 (2009), 137-145.
 
Mohammadi Yaghoobi, F., Lotfi, T.,  Babolian E.,  Computing the Beta Function by Adomian Decomposition and Homotopy Erturbation Methods and Comparion Them, Journal of Applied Mathematics 20, 93, 2009.
 
مقالات داخلی:
حل یک مسأله با استفاده از جبر بول، رشد آموزش ریاضی، شماره 1، 1363.
 
بررسی مشکلات تحقیق در ریاضیات کاربردی، اولین سمینار مشکلات تحقیق، دانشگاه مشهد، 1364.
 
حسابان کسری، شانزدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 1364.
 
درباره اعداد فیبوناتچی، رشد آموزش ریاضی، شماره‌های 5 و 6 ، 1364.
 
مسائلی در بخشپذیری، رشد آموزش ریاضی، شماره 11، 1365. (کار مشترک)
 
حل معادلات چند جمله‌ای، رشد آموزش ریاضی، شماره های 13 و 14، 1366.
 
کامپیوترهای موازی و الگوریتمهای موازی، بیستمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه تهران، 1368.
 
معمای تعیین مهره ای خاص از بین kمهره مشابه ، رشد آموزش ریاضی ،شماره 1368،24.
 
ضرب عضو به عضو دو ماتریس، رشد آموزش ریاضی، شماره 24، 1368.
 
محاسبات موازی، بیست و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه اصفهان، 1369.
 
کاربرد کامپیوتر در آموزش ریاضیات ابتدایی، کاربرد کامپیوتر در آموزش، تبریز، 1369.
 
مباحثی از آنالیز عددی (خطاها)، رشد آموزش ریاضی، شماره 25، 1369.
 
مباحثی از آنالیز عددی (انواع خطاها)، رشد آموزش ریاضی، شماره 26، 1369.
 
مباحثی از آنالیز عددی (انتشار خطاها)، رشد آموزش ریاضی، شماره 27، 1369.
 
Asymptotically diagonal matrices, Proceedings of the 1st Conference on Applied Mathematics, Amir Kabir University of Technology, 1990
 
Some ill-conditioned problems, Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics, Elmo-Sanat Univeristy of Technology, 1991
 
محاسبه بعضی سریهای با جملات مثبت، رشد آموزش ریاضی، شماره 34، 1371.
 
ریشه های معادلات چند جمله‌ای، بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1372.
 
درباره یک الگوی عددی، رشد آموزش ریاضی، شماره 39، 1372.
 
الگوریتمهای کلیدی 1، رشد آموزش ریاضی، شماره 38، 1372.
 
الگوریتمهای کلیدی 2، رشد آموزش ریاضی، شماره 42، 1374.
 
روش ذوزنقه‌ای برای انتگرالهای چندگانه، بیست و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1374.
 
استدلال ترکیبیاتی، بیست و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1374.
 
درباره انتخاب تیم المپیاد کامپیوتر آمریکا، رشد آموزش ریاضی، شماره 43، 1374.
 
نامساوی مخلوط میانگین حسابی- هندسی، رشد آموزش ریاضی، شماره 44، 1374.
 
Automatic augmented Galerkin algorithms for linear first kind integral equations: non-singular and weak-singular kernels, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, Vol. 21, No. 1, 1995. (joint work)
 
Automatic augmented Galerkin algorithms for Hammerstein first kind integral equations, Journal of Science, Tarbiat Moallem University, Vol. 7, No. 1, 2, 1996. (joint work)
 
درباره افراز یک عدد طبیعی، بیست و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شیراز، 1375.
 
جلوه‌هایی از زیباییهای ریاضی، نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، اصفهان، 1375.
 
یک اتحاد جالب، رشد آموزش ریاضی، شماره 45، 1375.
 
استفاده از لوگو در کلاس، رشد آموزش ریاضی، شماره 46، 1375.
 
چرا معادله حل می‌کنیم؟، دومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، کرمانشاه، 1376.
 
تاریخچه آنالیز عددی، اولین سمینار تاریخ ریاضیات، دانشگاه هرمزگان، 1376.
 
استدلال ترکیبیاتی، رشد آموزش ریاضی، شماره 48، 1376.
 
Determination of optimal values in ASOR methods, Proc. of 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz University, 1997. (joint work)
 
An augmented Galerkin method for singular integral equations with  Hilbert kernel, Scientia Iranica, Vol. 4, Nos. 1& 2, 60-64, 1997. (joint work)
 
کاربرد بهینه‌سازی در حل مسائل بدوضع، اولین کنفرانس بهینه‌سازی و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377.
 
استفاده از کامپیوتر در اثبات احکام ریاضی، رشد آموزش ریاضی، شماره‌های 59 و 60 ، 1378.
 
استفاده از کامپیوتر در اثبات احکام ریاضی، چهارمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، آموزش و پرورش شهر تهران، 1379.
 
موضوعات تحقیق در آنالیز عددی، سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1379.
 
درباره سازگاری نرم برداری و نرم ماتریسی، دومین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن، دانشگاه خلیج فارس، 1379.
 
Solution of heat equation with nonlinear and nonlocal boundary conditions by Adomian decomposition method, Proceedings of the 31st Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tehran, 2000. (joint work)
 
Solution of linear system of equations using optimization, Journal of Science, Tarbiat Moallem University, Vol. 2, No. 182, 2002.
 
عوامل مهم در آموزش مؤثر ریاضیات، سی و سومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1381.
 
نظریه بازیها، قسمت اول و دوم، رشد آموزش ریاضی، شماره‌های 66 و 67، 1381.
 
طراحی فعالیت برای آموزش ریاضی، هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، سنندج، 1383.
 
حل مسائل بدوضع، سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه یزد، 1384.
 
تألیفات:
ریاضی سوم ابتدایی، با همکاری دیگران، آموزش و پرورش، 1362.
 
کتاب معلم ریاضی سوم ابتدایی، باهمکاری دیگران، آموزش و پرورش ،1363.
 
ریاضی پنجم ابتدایی ، باهمکاری دیگران ، آموزش و پرورش ، 1364.
 
مبانی کامپیوتر و انفورماتیک، آموزش و پرورش ،1370.
 
مبانی کامپیوتر و انفورماتیک، آموزش و پرورش، 1373.
 
مباحثی در ریاضیات گسسته، مبتکران، 1375.
 
آنالیز عددی 1، دانشگاه پیام نور، 1376.
 
آنالیز عددی با تأکید بر مسأله، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، 1376.
 
ریاضی 3 (پودمانی، فنی و حرفه‌ای، کلیه شاخه‌های زمینه صنعت)، با همکاری دیگران، شرکت صنایع آموزشی، 1383.
 
ترجمه‌ ها:
نخستین گامها در آنالیز عددی، با همکاری دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، 1366.
 
محاسبات عددی، با همکاری دیگران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1366.
 
آنالیز عددی، با همکاری دیگران، انتشارات منصوری، 1368.
 
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:
امیر حلاجی پردازش برنامه DISPAT 1  برای تعیین الگوی پراکندگی عناصر در معادن گل‌گهر، 1368
 
سعید عباس‌بندی، حل عددی معادلات انتگرال نوع اول، 1370
 
محمدباقر احمدی، حل عددی مسأله مقدار ویژه و کاربردهای آن،  1370
 
محمدتقی دستجردی، انتگرال- دیفرانسیلگیری کسری، روشهای عددی و کاربردهای آن، 1370
 
محمدتقی درویشی، شبه‌وارون ماتریسها و کاربردهای آن، 1371
 
کمال شانظری، حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل، 1371
 
نرگس یافتیان، انتگرالگیری عددی، 1372
 
محمد استادرحیمی، روش شتاب دهنده فوق تخفیف، 1373
 
طراوت مشتاق، مسائل بدوضع و روش گرادیانهای مزدوج، 1373
 
سیده‌زهرا حسینی مقدم، حل عددی مسائل مقدار مرزی به روش انتگرالگیری طیفی، 1374
 
زیبا اسلامی، معادلات انتگرال منفرد و روشهای انتگرالگیری ضربی، 1374
 
کیانوش عسگری، شبیه‌سازی انجماد فلزات با استفاده از دو روش تفاضلات متناهی و عناصر متناهی، 1374
 
علی داوری، الگوریتمهای سریع برای درونیابی چند جمله‌ای، انتگرالگیری و دیفرانسیلگیری، 1377
 
سعیده مفیدی‌نسب، معادلات انتگرال ولترای منفرد، 1378
 
طلا عباسی، کدگذاری و فشرده‌سازی تساوی در کامپیوتر با استفاده از فراکتالها، 1378
 
مجید توسلی کجانی، درونیابی یکنوا به وسیله اسپلاینهای مکعبی c2
 
حسین صادقی گوغری، درونیابی اسپلاین مکعبی  با کنترل شکل در، 1378
 
حسین وثوقی، درونیابی داده‌های فازی توسط چند جمله‌ای درونیاب لاگرانژ فازی و اسپلاینهای فازی، 1379
 
قادر رفیعی، درونیابی اسپلاین حافظ شکل c2 و هیستوپولیشن c2 روی شبکه‌های تظریف شده سه‌لا، 1379
 
علی عرب، توسیع فرایندهای انتگرالگیری درونیابی کرونراد و پادمتقارن، 1380
 
طاهر لطفی، ماتریسها، گشتاورها و انتگرالگیری، 1381
 
محمود پری‌پور، از دست دادن و بازیافتن تعامل در الگوریتم گرام- اشمیت، 1382
 
مهدی قاسمی، محاسبه قاعده های انتگرالگیری گاوس- کرونراد، 1382
 
انور خاکپور، روش SOR- مانند برای دستگاههای افزوده ، 1382
 
مهدی یوسفی، تحلیل حساسیت تجزیه LU
 
احمد شاهسواران، برخی مسائل محاسبات ماتریسی تنک، 1383
 
بنفشه قربانی، بکارگیری قاعده کرامر در حل دستگاه در معادلات خطی تنک، 1384
 
اعظم بلندطلعت، دو روش جستجوی تک‌بعدی جدید برای بهینه‌سازی، 1384
 
روح‌ا... مراثی، تحلیل هندسی رویه‌های بدنه کشتی و یافتن گسترده آن در صفحه، 1384

سهراب بزم، بازه های شمول و غیر شمول برای مقادیر ویژه حقیقی ماتریسهای مثبت، 1385
 
حمید زارعیان جهرمی، روشهای پیوسته برای مسئله های مقدار ویژه اکستریمم و درونی، 1385
 
امیر خسرویانی، ماتریسها با کاربرددرتعیین موقعیت مقادیر ویژه ماتریسهای حقیقی، 1385
 
سهیلا غرقی شفیعی، حل معادلات انتگرال نوع دوم با هسته های به طور ضعیف منفرد با استفاده از روش های اصلاح شده ی تیلور، 1386
 
اسدالله یوسفی، روش حذفی نویل برای ماتریس های علامت منظم، 1386
 
سلمان جهانشاهی، بررسی جوابهای معین نا منفی معادلات ماتریسی، 1387
 
بهاره اختری، یک وش عددی پایدار برای معادلات انتگرال ولترا باسته ناپیوسته، 1387
 
پریا حاجی آقایی جم، روش گلرکین گسسته در حل معادلات انتگرال – دیفرانسیل با هسته منفرد ضعیف، 1387
 
سیده زینب طاهری، حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل ولترای خطی به طور ضعیف منفرد، 1387
 
مهدیه عبدالحسینی، بررسی کاربرد موجک ها در حل معادلات انتگرال، 1387
 
سید ریبوار بدوی، حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم خطی مرتبه بالا باضرایب ثابت به وسیله چندجمله ای ها، 1388
 
محمود خاکسارعشاق، بررسی حل سریع معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته های منفرد ضعیف به وسیله ی موجک ها، 1388
 
رساله‌های دکتری:
زهرا ماسوری،
Numerical solution of functional equations using expansion of unknown function in terms of block-pulse, triangular basis functions (one and two dimensions) and wavelets - 1388
 
سعید عباس‌بندی، روشهای عددی گلرکین برای معادلات انتگرا ل، 1374
 
محمدتقی درویشی، ضرب ماتریس– بردار در روشهای شبه‌طیفی، 1378
 
جعفر بی‌آزار، حل دستگاه معادلات انتگرال به روش تجزیه آدومین، 1380
 
شهنام جوادی، روش آدومین دوباره شروع شده برای حل دستگاه معادلات انتگرال، 1382
 
علی داوری، حل معادلات انتگرال به روش آدومین، 1383
 
مهدی قاسمی، Application of  New Basic Functions for Solving  Functional Equations
 
محمد ابراهیم سرابی، Variational Relation Problem and Second  Order  Optimality  Conditions

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
زندگینامه بزرگان ریاضی: اواريست گالوا
گفتگویی با مهندس احمد میرزاخانی، پدر مریم میرزاخانی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
باهوش یا نابغه؟
نابغه روسی، گریگوری پرلمن و اثبات قضیه پوانکاره
چرا
ریاضیات و فلسفه