پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ 7526 0 12

بیوگرافی مختصری از زنده یاد دکتر منصور معتمدی

زندگینامه ریاضیدانان: دکتر منصور معتمدی

استاد فقید، دکتر منصور معتمدی

نام: منصور معتمدی
تولد: 1325
درگذشت: 1394/03/21 / اصفهان
ملیت: ایرانی
مدارک دانشگاهی: 
-- دكترا ریاضی جبر شركت پذیر از دانشگاه شهید چمران اهواز (اخذ مدرک: 1373/01/01)
--  كارشناسی ارشد ریاضی جبر از دانشگاه شیراز (اخذ مدرک: 1352/01/01)
-- كارشناسی ریاضی محض از دانشگاه اصفهان
(اخذ مدرک: 1348/01/01)
افتخارت: پژوهشگربرگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده (فروردین 1374)
 
 
مقالات فارسی چاپ شده در نشریات:

کاربرد قضیه تعمیم یافته پایه هیلبرت
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 10، صفحه 1 - 8 ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1381/11/01
 
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال‌ای اصلی
رضا رضائیان‌فراشاهی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله مجله گلچین ریاضی، درجه علمی - ترویجی ، شماره مجله 2، صفحه 63 - 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/12/01
 
قضیه گلدی
احمدد حقانی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 40، صفحه 1 - 14، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1387/01/01
 
اعداد چهاربرگی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 21، صفحه 60 - 71، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/01/02
 
اعداد فیبوناتچی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 1 - 18، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
 
تابع كامل ادیلر
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 328 - 343، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
 
ماتریسهای بالامثلثی 2x2
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 23، صفحه 47 - 54، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1367/01/02
 
قضیه لاگرانژ، قضیه فرما و حدس گلدباخ در ماتریسهای صیحح
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 29 - 39، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1376/01/01
 
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال های اصلی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله گلچین ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 63 - 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/03/01
 
حلقه چهارگانها
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 00، صفحه 23 - 37، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1379/06/30
 
از دترمینان تا ماتریس
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 0، صفحه 19 - 26، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/06/31
 
بعد فضای برداری و بعد گلدی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله نشر ریاضی، درجه نامشخص، شماره مجله 3، صفحه 18 - 22، ناشر مركز نشر دانشگاهی، 1371/06/31
 
مشبكه های z-ایدآل های (C(X
فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، مسعود درویشی: نویسنده دوم، منصور معتمدی: نویسنده سوم، مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 24، صفحه 27 - 36، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388/10/01

 
مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها
 
طول و عرض مجموعه های مرتب
منصور معتمدی: نویسنده اول، نخستین كنفرانس آموزش ریاضی ایران، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 1375/01/01

کتاب ها:
آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستارعلمی

آشنایی بانظریه حلقه ها
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی
 

مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی

آشنایی بانظریه حلقه ها
محور مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی

مشتق و انتگرال در Rn
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، علی رضایی علی آباد: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی، فریبرز آذرپناه: مترجم اول، فضل اله عزیزی: مترجم دوم، منصور معتمدی: مترجم سوم

آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی

آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، منصور معتمدی: ویراستار علمی اول، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی دوم، سال چاپ 1379

مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستار علمی، منصور معتمدی: مترجم، سال چاپ 1383

نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده سوم، سال چاپ 1385

آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی اول، منصور معتمدی: ویراستار علمی دوم، نورالله نژادصارمی: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1387

آشنایی با نظریه حلقه‌ها (ویرایش سوم)
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، احمدد حقانی: ویراستار علمی اول، محمدرضا درفشه: ویراستار علمی دوم، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1367

سری های فوریه
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، سال چاپ 1387

نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نسرین شیرعلی: نویسنده دوم، سال چاپ 1385
 
نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده، منصور معتمدی: نویسندگان، محمود رضایی دشت ارژنه: ویراستار ادبی، رستم محمدیان: ویراستار علمی، سال چاپ 1393
 
مقدمه ای بر نظریه گروه ها و حلقه ها
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نسرین شیرعلی: نویسنده، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، سال چاپ 1391

 

پایان نامه ها
-- بعد نوتیر مدولهای آرتینی ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدالرحمن ساجدی نژاد ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01

-- مدول‌های تماماً اول و زیر مدول‌های اول Fully Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو هاشم كوهی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- مدول‌ها و زیرمدول‌های اول كلاسیك Classical Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو محمود بهبودی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- حلقه های دوطرفه ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدعلی كوچك پور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1376/01/01
-- حلقه های به طور اصلی انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو روح‌اله الهام‌نیا ، منصور معتمدی : راهنما ، 1375/01/01
-- مطالعه حلقه ماتریسهای مثلثی صوری ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ویدا احمدی‌دول‌امیری ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
-- مدولهای اول و نیمه اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو جعفر ملك ‌محمدزاده ‌گله ، منصور معتمدی : مشاور ، 1379/01/01
-- مشخص سازی اقلیدسی گونه حوزه ایده آلهای اصلی-دد كیند-كرول -تجزیه یكتا ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رضا رضائیان‌فراشاهی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
-- بررسی حالت‌های فشرده اسپینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو شروین سعادت ، مجتبی جعفرپور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- حلقه‌های قویا اول یكه‌دار و رادیكال‌های وابسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی ابراهیمی درچه ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1383/01/01
-- ریخت‌های نیم منظم ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ثریا بیرانوند ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
-- شبكه z- ایدآل های cx ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مسعود درویشی ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- بعد گلری حلقه‌ها و مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فاطمه سبقت ، نسرین شیرعلی : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- حلقه‌های با خاصیت (A) و توزیع آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد عیسی وند محمدی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
-- حلقه‌های اصلی تصویری و حلقه‌های اصلی تصویری تعمیم‌یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین موسایی قلعه عبدالشاهی ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- مدولها با خاصیت اشتراك جمعوند ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی فرشی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1374/01/01
-- شرط اور روی حلقه های چندجمله ای و سریهای توانی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین زارع‌پور ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
-- تاثیر عدد اصلی زیر مجموعه های خاص بر ساختار حلقه ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محسن نصرابادی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
-- حلقه های تماماً اول وحلقه های تقریباً تماماً اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو یاسمین بركات ، منصور معتمدی : مشاور ، 1377/01/01
-- بررسی قضیه كرول اسمیت برای مدولهای پیاپی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدهاشم اعتمادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
-- نشاندن حلقه های با بعد كرول در حلقه های آرتینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حمید گازر ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
-- حلقه هایی كه رده مورتیابشان حلقه های ماتریسی است ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رستم محمدیان ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
-- تجزیه ماتریسهای مربع روی یك هیات مختلط به ماتریسهای هرمتین با پوچی معین و تعمیم آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدحسن حسین‌زاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
-- حلقه‌های آرمنداریز، گاوسی و تحویل یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو افسانه نژادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1380/01/01
-- گراف، مقسوم‌علیه‌های صفر حلقه تعویض‌پذیر ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد ساكی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1382/01/01
-- كشسانی در حلقه‌های چندجمله‌ای ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علی بهزادی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
-- شمارش‌پذیری بعد نویتری مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو نسرین شیرعلی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
-- شرط اسكولم در حلقه‌ چندجمله‌ای‌های با مقدار صحیح ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مظفر آبسردی ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
-- الف-o- انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو احسان ممتحن ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
-- مینیمال ابرحلقه‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فرشته مشیری ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1384/01/01
-- همریختی‌های متناهی در حلقة توابع پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو میترا فتحی ، منصور معتمدی : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، فریبرز آذرپناه : مشاور ، 1384/01/01
-- حلقه‌های با حذف داخلی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمیه مهر علی نژادیان ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1384/01/01
-- مدول‌ها با هم‌ریختی‌های فراوان ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد كریمی ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
-- خوش تركیبی مدول‌های پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمانه جوان ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
-- بررسی ایده‌آل‌های وابسته به G ایدالها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علیرضا علیزاده‌مدقم ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، مهرداد نامداری : مشاور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1389/12/22
 
تجربیات علمی و اجرایی
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو شورای تخصصی گروه ریاضی 1375/01/01 تا 1375/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو هیات تحریریه مجله علوم دانشگاه 1378/01/01 تا 1378/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو كمیته تالیف و ترجمه دانشكده علوم 1380/01/01 تا

 
طرح های تحقیقاتی
جبر وقوع ، منصور معتمدی : مجری دوم
کارگاه های آموزشی
مجامع علمی
انجمن ریاضی لندن L.M.S 1361/01/01 تا
Amerivan Mathematices Society 1362/12/01 تا 1983/10/02
Society of general microbiology (Sgm) 1362/08/01 تا 1983/08/02
 
مقالات خارجی چاپ شده در نشریات
On Topological Spaces X Determined by the Torsion Elements of C(X) ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Journal of Mathamatical Extension ، ، JournalNumber 2 ، Page 1 - 14 ، Publisher دانشگاه آزاد شیراز ، 01-05-2014
ASCENDING CHAINS IN LATTICES WITH KRULL DIMENSION ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 198 ، Page 247 - 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 01-21-2007
Which Topological Spaces X are Determined by the Positive Unit Elements of C(X)? ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal International Journal of Contemporary Mathematical Sciences ، ، JournalNumber 29-32 ، Page 1505 - 1516 ، Publisher Hikari Ltd ، 02-19-2011
Acta Mathematica Hungarica ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 0 ، Page 25 - 36 ، Publisher ، 03-20-2004
Decmpostion of Semipeme ringwith D.C.C on right Annihilators ، mansoor motamedi : First author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 1 ، Page 19 - 22 ، Publisher ، 03-21-2006
On rings with a unique proper essential right ideal ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author،?? shahrtash : Third author، Journal Fundamenta Mathematicae ، ، JournalNumber 183 ، Page 229 - 244 ، Publisher null ، 09-20-2004
On the Intersection Maximal right ideal are dereet Sumnrands ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 0. ، Page 47 - 54 ، Publisher ، 09-21-1983
on s\alphas-dicc modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 6 ، Page 1933 - 1944 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1994
A-Noetherian and Artinian Modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 - 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
Sas-noethetian anf artinian modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 - 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
A Note on Rings Which every Maximal Ideal Generated by central idempotent ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Proceeding of the Japan Academy ، null ، JournalNumber 0 ، Page 124 - 125 ، Publisher null ، 09-21-2002
a-Artinam Modules ، mansoor motamedi : First author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 3 ، Page 236 - 239 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2002
(Zero- divisor graph of C(x ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 1،2 ، Page 25 - 36 ، Publisher ، 09-21-2005
Ascending chains in lattices with krulldimension ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 1 ، Page 247 - 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2007
Generalized cocompact lattices ، mansoor motamedi : First author، Journal int. J. Contemp. Math sciences ، ، JournalNumber 19 ، Page 903 - 907 ، Publisher null ، 09-21-2007
Compactly Generated lattices with a Unique Essential element ، mansoor motamedi : First author، Journal International Journal of Algebra ، ، JournalNumber 7 ، Page 321 - 326 ، Publisher null ، 09-21-2007
a-DICC modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 22 ، Page 6 - 22 ، Publisher انجمن ریاضی ، 12-22-1994

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تست هوش: مثلث ها را بشمارید.
هوش معنوی چیست؟
زندگینامه بزرگان ریاضی: مولانا عبدالعلی بیرجندی
اتحادهای ریاضی
معرفی کتاب: محافل ریاضی؛ تجربهٔ روس‌ها
ساعت ریاضیدانان!