شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ 7330 0 12

بیوگرافی مختصری از زنده یاد دکتر منصور معتمدی

زندگینامه ریاضیدانان: دکتر منصور معتمدی

استاد فقید، دکتر منصور معتمدی

نام: منصور معتمدی
تولد: 1325
درگذشت: 1394/03/21 / اصفهان
ملیت: ایرانی
مدارک دانشگاهی: 
-- دكترا ریاضی جبر شركت پذیر از دانشگاه شهید چمران اهواز (اخذ مدرک: 1373/01/01)
--  كارشناسی ارشد ریاضی جبر از دانشگاه شیراز (اخذ مدرک: 1352/01/01)
-- كارشناسی ریاضی محض از دانشگاه اصفهان
(اخذ مدرک: 1348/01/01)
افتخارت: پژوهشگربرگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده (فروردین 1374)
 
 
مقالات فارسی چاپ شده در نشریات:

کاربرد قضیه تعمیم یافته پایه هیلبرت
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 10، صفحه 1 - 8 ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1381/11/01
 
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال‌ای اصلی
رضا رضائیان‌فراشاهی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله مجله گلچین ریاضی، درجه علمی - ترویجی ، شماره مجله 2، صفحه 63 - 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/12/01
 
قضیه گلدی
احمدد حقانی: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 40، صفحه 1 - 14، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1387/01/01
 
اعداد چهاربرگی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 21، صفحه 60 - 71، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/01/02
 
اعداد فیبوناتچی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 1 - 18، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
 
تابع كامل ادیلر
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله پیك ریاضی، درجه خبری، شماره مجله 1، صفحه 328 - 343، ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان، 1367/01/02
 
ماتریسهای بالامثلثی 2x2
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 23، صفحه 47 - 54، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1367/01/02
 
قضیه لاگرانژ، قضیه فرما و حدس گلدباخ در ماتریسهای صیحح
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 29 - 39، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1376/01/01
 
حوزه اقلیدسی و حوزه ایدال های اصلی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله گلچین ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 1، صفحه 63 - 83، ناشر دانشگاه شیراز، 1384/03/01
 
حلقه چهارگانها
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 00، صفحه 23 - 37، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1379/06/30
 
از دترمینان تا ماتریس
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، درجه علمی - ترویجی، شماره مجله 0، صفحه 19 - 26، ناشر انجمن ریاضی ایران، 1363/06/31
 
بعد فضای برداری و بعد گلدی
منصور معتمدی: نویسنده اول، مجله نشر ریاضی، درجه نامشخص، شماره مجله 3، صفحه 18 - 22، ناشر مركز نشر دانشگاهی، 1371/06/31
 
مشبكه های z-ایدآل های (C(X
فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، مسعود درویشی: نویسنده دوم، منصور معتمدی: نویسنده سوم، مجله علوم دانشگاه شهید چمران، درجه ISC، شماره مجله 24، صفحه 27 - 36، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388/10/01

 
مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها
 
طول و عرض مجموعه های مرتب
منصور معتمدی: نویسنده اول، نخستین كنفرانس آموزش ریاضی ایران، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، 1375/01/01

کتاب ها:
آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستارعلمی

آشنایی بانظریه حلقه ها
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی
 

مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی

آشنایی بانظریه حلقه ها
محور مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستارعلمی

مشتق و انتگرال در Rn
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، علی رضایی علی آباد: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستارعلمی، فریبرز آذرپناه: مترجم اول، فضل اله عزیزی: مترجم دوم، منصور معتمدی: مترجم سوم

آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی

آنالیز ریاضی مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، منصور معتمدی: ویراستار علمی اول، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی دوم، سال چاپ 1379

مقدمه‌ای بر جبر تعویض‌پذیر و نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، عبدالجبار بدیع الزمان: ویراستار علمی، منصور معتمدی: مترجم، سال چاپ 1383

نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، عبدالجبار بدیع الزمان: نویسنده اول، منصور معتمدی: نویسنده دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده سوم، سال چاپ 1385

آنالیز مقدماتی
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، فریبرز آذرپناه: نویسنده اول، محمدرضا صالحی مازندرانی: ویراستارادبی، محمدهادی فراهی: ویراستار علمی اول، منصور معتمدی: ویراستار علمی دوم، نورالله نژادصارمی: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1387

آشنایی با نظریه حلقه‌ها (ویرایش سوم)
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، منصور معتمدی: نویسنده اول
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
محور علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نصراله امامی: ویراستارادبی، احمدد حقانی: ویراستار علمی اول، محمدرضا درفشه: ویراستار علمی دوم، امیدعلی شهنی كرم زاده: ویراستار علمی سوم، سال چاپ 1367

سری های فوریه
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، عبدالجبار بدیع الزمان: مترجم، سال چاپ 1387

نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، منصور معتمدی: نویسنده اول، نسرین شیرعلی: نویسنده دوم، سال چاپ 1385
 
نخستین مفاهیم نظریه اعداد
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ دوم، نسرین شیرعلی: نویسنده، منصور معتمدی: نویسندگان، محمود رضایی دشت ارژنه: ویراستار ادبی، رستم محمدیان: ویراستار علمی، سال چاپ 1393
 
مقدمه ای بر نظریه گروه ها و حلقه ها
محور علوم پایه، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، نوبت چاپ اول، نسرین شیرعلی: نویسنده، قدرت قاسمی پور: ویراستار ادبی، منصور معتمدی: ویراستار علمی، سال چاپ 1391

 

پایان نامه ها
-- بعد نوتیر مدولهای آرتینی ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدالرحمن ساجدی نژاد ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01

-- مدول‌های تماماً اول و زیر مدول‌های اول Fully Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو هاشم كوهی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- مدول‌ها و زیرمدول‌های اول كلاسیك Classical Prime Modules and Prime Submodules ، مقطع دكترا ، دانشجو محمود بهبودی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- حلقه های دوطرفه ، مقطع دكترا ، دانشجو عبدعلی كوچك پور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1376/01/01
-- حلقه های به طور اصلی انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو روح‌اله الهام‌نیا ، منصور معتمدی : راهنما ، 1375/01/01
-- مطالعه حلقه ماتریسهای مثلثی صوری ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ویدا احمدی‌دول‌امیری ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
-- مدولهای اول و نیمه اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو جعفر ملك ‌محمدزاده ‌گله ، منصور معتمدی : مشاور ، 1379/01/01
-- مشخص سازی اقلیدسی گونه حوزه ایده آلهای اصلی-دد كیند-كرول -تجزیه یكتا ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رضا رضائیان‌فراشاهی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1379/01/01
-- بررسی حالت‌های فشرده اسپینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو شروین سعادت ، مجتبی جعفرپور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1383/01/01
-- حلقه‌های قویا اول یكه‌دار و رادیكال‌های وابسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی ابراهیمی درچه ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1383/01/01
-- ریخت‌های نیم منظم ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو ثریا بیرانوند ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
-- شبكه z- ایدآل های cx ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مسعود درویشی ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، فریبرز آذرپناه : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- بعد گلری حلقه‌ها و مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فاطمه سبقت ، نسرین شیرعلی : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- حلقه‌های با خاصیت (A) و توزیع آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد عیسی وند محمدی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1387/01/01
-- حلقه‌های اصلی تصویری و حلقه‌های اصلی تصویری تعمیم‌یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین موسایی قلعه عبدالشاهی ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1387/01/01
-- مدولها با خاصیت اشتراك جمعوند ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مهدی فرشی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1374/01/01
-- شرط اور روی حلقه های چندجمله ای و سریهای توانی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حسین زارع‌پور ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
-- تاثیر عدد اصلی زیر مجموعه های خاص بر ساختار حلقه ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محسن نصرابادی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1376/01/01
-- حلقه های تماماً اول وحلقه های تقریباً تماماً اول ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو یاسمین بركات ، منصور معتمدی : مشاور ، 1377/01/01
-- بررسی قضیه كرول اسمیت برای مدولهای پیاپی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدهاشم اعتمادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
-- نشاندن حلقه های با بعد كرول در حلقه های آرتینی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو حمید گازر ، منصور معتمدی : راهنما ، 1377/01/01
-- حلقه هایی كه رده مورتیابشان حلقه های ماتریسی است ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو رستم محمدیان ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
-- تجزیه ماتریسهای مربع روی یك هیات مختلط به ماتریسهای هرمتین با پوچی معین و تعمیم آنها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمدحسن حسین‌زاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1378/01/01
-- حلقه‌های آرمنداریز، گاوسی و تحویل یافته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو افسانه نژادزاده ، منصور معتمدی : راهنما ، 1380/01/01
-- گراف، مقسوم‌علیه‌های صفر حلقه تعویض‌پذیر ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد ساكی ، منصور معتمدی : راهنما ، 1382/01/01
-- كشسانی در حلقه‌های چندجمله‌ای ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علی بهزادی ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
-- شمارش‌پذیری بعد نویتری مدول‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو نسرین شیرعلی ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
-- شرط اسكولم در حلقه‌ چندجمله‌ای‌های با مقدار صحیح ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو مظفر آبسردی ، منصور معتمدی : راهنما ، منصور معتمدی : راهنما ، عبدعلی كوچك پور : مشاور ، 1382/01/01
-- الف-o- انژكتیو ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو احسان ممتحن ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1382/01/01
-- مینیمال ابرحلقه‌ها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو فرشته مشیری ، عبدعلی كوچك پور : راهنما ، منصور معتمدی : مشاور ، 1384/01/01
-- همریختی‌های متناهی در حلقة توابع پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو میترا فتحی ، منصور معتمدی : راهنما ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، فریبرز آذرپناه : مشاور ، 1384/01/01
-- حلقه‌های با حذف داخلی ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمیه مهر علی نژادیان ، منصور معتمدی : راهنما ، نسرین شیرعلی : مشاور ، 1384/01/01
-- مدول‌ها با هم‌ریختی‌های فراوان ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو محمد كریمی ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
-- خوش تركیبی مدول‌های پیوسته ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو سمانه جوان ، منصور معتمدی : راهنما ، شاپور رحیم پور : مشاور ، 1386/01/01
-- بررسی ایده‌آل‌های وابسته به G ایدالها ، مقطع كارشناسی ارشد ، دانشجو علیرضا علیزاده‌مدقم ، امیدعلی شهنی كرم زاده : راهنما ، مهرداد نامداری : مشاور ، منصور معتمدی : مشاور ، 1389/12/22
 
تجربیات علمی و اجرایی
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو شورای تخصصی گروه ریاضی 1375/01/01 تا 1375/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو هیات تحریریه مجله علوم دانشگاه 1378/01/01 تا 1378/12/29
دانشگاه شهید چمران اهواز ، عضو كمیته تالیف و ترجمه دانشكده علوم 1380/01/01 تا

 
طرح های تحقیقاتی
جبر وقوع ، منصور معتمدی : مجری دوم
کارگاه های آموزشی
مجامع علمی
انجمن ریاضی لندن L.M.S 1361/01/01 تا
Amerivan Mathematices Society 1362/12/01 تا 1983/10/02
Society of general microbiology (Sgm) 1362/08/01 تا 1983/08/02
 
مقالات خارجی چاپ شده در نشریات
On Topological Spaces X Determined by the Torsion Elements of C(X) ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Journal of Mathamatical Extension ، ، JournalNumber 2 ، Page 1 - 14 ، Publisher دانشگاه آزاد شیراز ، 01-05-2014
ASCENDING CHAINS IN LATTICES WITH KRULL DIMENSION ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 198 ، Page 247 - 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 01-21-2007
Which Topological Spaces X are Determined by the Positive Unit Elements of C(X)? ، Ali Rezaei Aliabad : First author،mansoor motamedi : second author، Journal International Journal of Contemporary Mathematical Sciences ، ، JournalNumber 29-32 ، Page 1505 - 1516 ، Publisher Hikari Ltd ، 02-19-2011
Acta Mathematica Hungarica ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 0 ، Page 25 - 36 ، Publisher ، 03-20-2004
Decmpostion of Semipeme ringwith D.C.C on right Annihilators ، mansoor motamedi : First author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 1 ، Page 19 - 22 ، Publisher ، 03-21-2006
On rings with a unique proper essential right ideal ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author،?? shahrtash : Third author، Journal Fundamenta Mathematicae ، ، JournalNumber 183 ، Page 229 - 244 ، Publisher null ، 09-20-2004
On the Intersection Maximal right ideal are dereet Sumnrands ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Bull Iranian Math.Soc ، ، JournalNumber 0. ، Page 47 - 54 ، Publisher ، 09-21-1983
on s\alphas-dicc modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 6 ، Page 1933 - 1944 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1994
A-Noetherian and Artinian Modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 - 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
Sas-noethetian anf artinian modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 10 ، Page 3685 - 3703 ، Publisher انجمن ریاضی ، 09-21-1995
A Note on Rings Which every Maximal Ideal Generated by central idempotent ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Proceeding of the Japan Academy ، null ، JournalNumber 0 ، Page 124 - 125 ، Publisher null ، 09-21-2002
a-Artinam Modules ، mansoor motamedi : First author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 3 ، Page 236 - 239 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2002
(Zero- divisor graph of C(x ، FARBEZ AZARPANAH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Acta Mathematica Hungarica ، ، JournalNumber 1،2 ، Page 25 - 36 ، Publisher ، 09-21-2005
Ascending chains in lattices with krulldimension ، mansoor motamedi : First author،Mehrdad Namdari : second author،N SH : Third author، Journal (far east journal of mathematical sciences (fjms ، ، JournalNumber 1 ، Page 247 - 255 ، Publisher pushpa publishing house ، 09-21-2007
Generalized cocompact lattices ، mansoor motamedi : First author، Journal int. J. Contemp. Math sciences ، ، JournalNumber 19 ، Page 903 - 907 ، Publisher null ، 09-21-2007
Compactly Generated lattices with a Unique Essential element ، mansoor motamedi : First author، Journal International Journal of Algebra ، ، JournalNumber 7 ، Page 321 - 326 ، Publisher null ، 09-21-2007
a-DICC modules ، OMID ALI SHEHNI KARAMZADEH : First author،mansoor motamedi : second author، Journal Communicaton in Algebra ، ، JournalNumber 22 ، Page 6 - 22 ، Publisher انجمن ریاضی ، 12-22-1994

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

میرزاخانی، از دریچه دید همکارش
۱۰ علامت هشداردهندۀ آلزایمر (اینفوگرافی)
مریم میرزاخانی معادله مرگ را نوشت
ابراز همدردی «انجمن ریاضی ایران» با مردم و جامعه علمی
ادای احترام یونسکو به مریم میرزاخانی
تعاریف و مفاهیم: قضیه حمار
جواهری به نام مریم
پژوهش: رابطه ی هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره