جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ 7895 0 8

اثربخشی آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطای املا...

پژوهش: اثربخشی آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان

نويسندگان: فهيمه رنجبری، مختار ملك پور، سالار فرامرزی
 
چکیده پژوهش:
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ اﺛﺮ بخشی آﻣﻮزش مبتنی ﺑﺮﻫﻮشﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻣﻼی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮانی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎیشی و از ﻃﺮح ﭘﻴﺶآزﻣﻮن- ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 30 داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮانی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻣﻼ ﭘﺎیه ی ﺳﻮم اﺑﺘﺪایی ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدفی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدفی در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺶ (15 ﻧﻔﺮ) و ﻛﻨﺘﺮل (15 ﻧﻔﺮ)، ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﻮش رﻳﻮن، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮشﻫﺎی ﮔﺎردﻧﺮ وآزﻣﻮن اﻣﻼ ﺑﻮد.
 
آﻣﻮزش ﺑﺮ روی ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در 12 ﺟﻠﺴﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش مبتنی ﺑﺮﻫﻮشﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻣﻼ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮانی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪای در ﺑﻬﺒﻮد اﺷﻜﺎﻻت اﻣﻼ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮانی ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻣﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 
کليدواژگان:
هوش، هوش های گاردنر، ناتوانی يادگيری، ناتوانی يادگيری املا
 
 
:: متن کامل پژوهش، در بخش ضمیمه و نیز در لینک منبع، در دسترس می باشد.
فایل های ضمیمه

اثربخشی آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

اثربخشی آموزشی مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر میزان خطای املای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان

92

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
گوشه هایی از زندگی «جان نش»، ریاضیدانی با یک ذهن زیبا
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
معرفی بازی منطقی استریمکو
تعاریف و مفاهیم: قضیه چهار رنگ
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی