دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ 10134 1 3

فهرست ریاضیدانان دوره اسلامی از سده سوم تا سده یازدهم هجری

ریاضیدانان دوره اسلامی (سده سوم تا یازدهم هجری)

برگرفته از کتاب زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی، از سده سوم تا سده یازدهم هجری/ ابوالقاسم قربانی/ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 
 
آذر خور
ابوالحسن آذر خور بن استاد جشنس / ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم – ثلث ال سده پنجم)
 
ابراهیم بن سنان
ابو اسحاق بن سنان بن ثابت بن قره / ریاضی دان و منجم و پزشک مسلمان ( 296-335)
 
ابن بدر
ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بلنسی معروف به ابن بدر /  ریاضی دان مسلمان اندلسی ( ؟ - پیش از 687)
 
ابن بغدادی
ابو عبدالله حسن بن محمد بن حمله معروف به ابن بغدادی / ریاضی دان عراقی (ظاهراٌ در اواسط سده پنجم می زیسته است)
 
ابن بنای مراکشی
ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان ازدی / دانشمند و ریاضی دان ( 654- 721)
 
ابن حنبلی
محمد بن ابراهیم رضی الدین ابو عبدالله معروف به ابن حنبلی / دانشمند حلبی ( 877 – 971)
 
ابن خوام (عماد الدین بغدادی)
عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق عنادالدین بغدادی معروف به ابن خوام / ریاضی دان   و طبیب (643- 728)
 
ابن دایه
ابو جعفر احمد ابن یوسف بن ابراهیم بن دایه / ریاضی دان و منجم مصری (؟ - در حدود 330)
 
ابن سمح
ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن سمح / ریاضی دان و منجم و طبیب اندلسی (؟ - 426)
 
ابن سینا
ابو علی حسین ابن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا / ریاضی دان و فیلسوف و طبیب و منجم ایرانی (370- 428)
  
ابن صلاح همدانی
ابوالفتوح احمد ابن محمد بن سریّ نجم الدین همدانی / ریاضی دان و فیلسوف و طبیب ایرانی (؟- 548)
 
ابن غازی مکناسی
محمد ابن احمد بن علی ابو عبدالله معروف به ابن غازی / دانشمند مراکشی که به ریاضیات نیز می پرداخت (841-919)
 
ابن فلّوس
ابو طاهر اسماعیل ابن ابراهیم شمس الدین ماردینی معروف به ابن فلّوس / ریاضی دان مسلمان (590-637 یا 650)
 
ابن قنفوذ (ابن قنفذ)
ابو العباس احمد بن حسن معروف به ابن قنفذ / فقیه و مورخ که به ریاضیات نیز می پرداخت (741-809 یا 810)
 
ابن مجدی
ابو العباس احمد بن رجب ، شهاب الدین معروف به ابن مجدی / ریاضی دان و منجم مصری (767 – 850)
  
ابن هائم
ابو العباس احمد بن محمد ، شهاب الدین معروف به ابن هائم / دانشمند و ریاضی دان مصری (753 یا 815)
 
ابن هیثم
ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم / فیزیکدان و ریاضی دان بصری مصری (354 – 430)
 
ابن یاسمینی
ابومحمد عبدالله بن محمد بن حجاج معروف به ابن یاسمینی / دانشمد مسلمان بربری نسب مراکشی (؟ - در حدود 601)
 
ابن یونس
ابوالحسن علی ابن ابی سعید عبدالرحمان بن محمد بن احمد یونس صدفی / منجم و ریاضی دان مصری (؟ - 399)
 
ابو اسحاق صابی
ابو اسحاق ابراهیم بن هلال بن ابراهیم حرّانی صابی / ادیب و شاعر و منجم و ریاضی دان (313-384)
  
ابواسحاق کوبنانی
شیخ زاده ابو اسحاق بن عبدالله خادم کوبنانی / ریاضی دان ایرانی (نیمه دوم قرن نهم)
 
ابوبکر قاضی
 
ابو جعفر خازن
ابو جعفر محمد بن حسین صاغانی خراسانی خازن / ریاضی دان و منجم ایرانی (؟ - در بین سالهای 350 و 360)
 
ابوالجود
ابوالجود محمد بن لیث / ریاضی دان ایرانی (نیمه دوم سده چهارم و اوایل سده پنجم)
 
ابوالحجاج نیشابوری
ابوالحجاج یوسف بن احمد نیشابوری / ریاضی دان ایرانی (در حدود سده چهارم)
 
ابو الحسن اهوازی
ریاضی دان و منجم ایرانی (نیمه دوم سده چهارم و احیاناٌ ربع اول سده پنجم)
 
ابوالحسن شمسی هروی
ریاضی دان ایرانی (حدود سده چهارم)
 
ابوالحسن قاینی ( ابن بامشاد)
ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد بن بامشاد قاینی / ریاضیدان ایرانی (در حدود نیمه دوم سده چهارم و نیمه اول سده پنجم)
 
ابو الحسن کاشی
ابوالحسن محمد بن احمد کاشی خضَری / ریاضی دان ایرانی (؟ - 928)
  
ابوالحسن دَسکَری
ابو الحسین بن ابوالمعالی دسکری منجم
 
ابوزید فارسی
ابوزید حسن بن عبیدالله فارسی
  
ابو سعید ضریر جرجانی
ابوسعید محمد بن علی ضریر جرجانی / ریاضی دان ایرانی (در حدود سده سوم)
 
ابو عبدالله شقاق
ابو عبدالله حسین ابن احمد شقاق بغدادی / ریاضیدان (؟ - 511)
 
ابو عثمان دمشقی
ابو عثمان سعید بن یعقوب دمشقی / مترجم و ریاضی دان (در اوایل سده چهارم درگذشت)
 
ابوالعلای بهشتی
ابوالعلای محمد بن احمد بهشتی اسفراینی معروف به فخر خراسان یا قمر خراسان / فقیه ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت (؟ - 740)
 
ابو علی حبوبی
ابو علی حسن بن حارث حبوبی خوارزمی / فقیه و دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت (نیمه دوم سده چهارم)
 
ابوالفتح اصفهانی
ابوالفتح اصفهانی محمد بن قاسم بن فضل اصفهانی / ریاضی دان ایرانی (513)
 
ابو الفضل هروی
ابوالفضل احمد بن سعد هروی / ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - بین 380 و 390)
 
ابوالقاسم نیشابوری
ابوالقاسم علی بن اسماعیل نیشابوری / ریاضی دان ایرانی (احیاناً پیش از سده پنجم)
 
ابو کامل
ابوکامل شجاع بن اسلم بن محمد بم شجاع، معروف به حساب مصری / ریاضی دان مصری (؟ - 318)
 
ابو منصور بغدادی (عبدالقاهر بغدادی)
ابو منصور و عبدالقاهر بن طاهر بن محمد / فقیه شافعی و ریاضی دان عراقی (؟ - 429)
 
ابو منصور طوسی
دانشمند ایرانی (ظاهراً سده نهم)
 
ابو نصر عراق (ابو نصر جعدی)
ابو نصر منصور بن علی بن عراق جیلانی / ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - بین 408 و 427)
 
اثیر الدین ابهری
مفضل بن عمر اثیر الدین ابهری / فیلسوف، منطق دان، ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 663)
 
احمد اربلی
احمد بن علی بن عمر بن صالح اربلی / (شاید در نیمه دوم سده هفتم می زیسته است)
 
احمد بن ثابت
ابو العباس احمد بن ثابت جمال الدین / ریاضی دان (؟ - در حدود 671)
  
اخوان الصفا
دسته ای از حکمای قرن چهارم
  
اسحاق بن حنین
اسحاق بن حنین بن اسحاق عبادی ابو یعقوب / طبیب و ریاضی دان و مترجم (215 – 298)
 
اقلیدسی
ابو الحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی / ریاضی دان (در 341 در دمشق می زیسته است)
 
الغ بیک
محمد تراغای معروف به الغ بیک / پادشاه و منجم و ریاضی دان (796 – 853)
 
اُموی
ابو عبدالله یعیش بن ابراهیم بن یوسف اموی / ریاضی دان اندلسی (نیمه دوم سده هشتم)
 
امین الدین ابهری
ریاضی دان ایرانی (؟ - در حدود 733)
 
بتّانی
ابو عبدالله محمد بن جابر بن سنان بتانی / منجم بزرگ و ریاضی دان حرّانی (پیش از 244 – 317)
 
بنو موسی
محمد و احمد و حسن پسران موسی بن شاکر / ریاضی دان و منجمان ایرانی (سده سوم) / محمد که برادر بزرگتر بود در سال 259 در گذشت.
 
بوزجانی
ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل بوزجانی / ریاضی دان و منجم معروف ایرانی (328 – 388)    
 
بهاء الدین عاملی (شیخ بهایی)
محمد بن حسین بهاء الدین عامای متخصص به بهایی و معروف به شیخ بهایی / دانشمند معروف و ریاضی دان (953 – 1031)
 
بیرجندی
عبدلعلی بن محمد بن حسین نظام الدین بیرجندی / ریاضی دان و منجم ایرانی (؟ - 934)
 
بیرونی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی / ریاضی دان، منجم ایرانی و دانشمند ایرانی (362 – 442)
 
تقی الدین حنبلی
تقی الدین بن عزّالدین حنبلی / ریاضی دان ( ؟ - پیش از سال 812)
 
تقی الدین راصد
محمد بمن معروف بن احمد، تقی الدین راصد / نیمه دوم سده دهم
 
تقی الدین فارسی
ابوالخیر محمد بن محمد تقی الدین فارسی / دانشمند ایرانی ( سده دهم )
 
تنوخی
زین الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمرو التنوخی المعری الحاسب / ریاضی دان و ادیب ( ؟ - 748؟)
 
ثابت بن قرّه
ابو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون حرّانی / ریاضی دان و منجم و طبیب حوزه علمی بغداد ( 221 – 288)

 
جابربن ابراهیم
ابو سعید ابر بن ابراهیم / دانشمند ( سده چهارم )
 
جابر بن افلح
ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی / منجم و ریاضی دان ( ؟ - بین سالهای 535 و 545)
 
جمال الدین صاعد ترکستانی
جمال الدین صاعد بن مصدق سغدی ترکستانی (زنده در 712)
 
جوهری
عباس بن سعید جوهری / ریاضی دان و منجم (اواخر سده دوم و اوایل سده سوم)
 
جیّانی
ابو عبدالله محمد بن معاذجیانی / منجم و ریاضی دان ایرانی ( در حدود 379 – 472)
 
چغمینی
محمود بم محمد بن عمر چغمینی خوارزمی/ منجم و ریاضی دان و طبیب ایرانی ( ؟ - در حدود 745)
 
حبش حاسب
احمد بن عبدالله مروزی ملقب به حبش حاسب / منجم و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 250/ 260)
 
حجاج بن یوسف
حجاج بن یوسف بن مطر حاسب / مترجم علوم به عربی ( سده دوم و اوایل سده سوم)

حسام الدین سالار ( ابن سالار)
علی بن فضل الله سالار حسام الدین / منجم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 513   زنده بود)
 
خازنی
ابوالفتح عبدالرحمان خازنی / منجم و فیزیکدان و مخترع آلات علمی ( سده ششم   ظاهراً بین سالهای 509 و 525 زنده بود)
 
خجندی
ابو محمود حامد بن خضر خجندی / ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 390)
 
خلیل بن ابراهیم
خیر الدین خلیل بن ابراهیم / ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده نهم)
 
خوارزمی
ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی / ریاضی دان و منجم ومورخ و جغرافیدان ایرانی ( نیمه دوم سده دوم و نیمه اول سده سوم)
 
دینوری
ابو حنیفه احمد بن داود بن ونند دینوری / دانشمند و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 282)
 
سبط ماردینی
ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بدرالدین معروف به سبط ماردینی / منجم و ریاضی دان ( 826 – حدود 912)
 
سجزی
ابو سعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی / ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( در حدود 330- در حدود 415)

 
سراج الدین سجاوندی
ابوطاهر محمد بن محمد بن عبدالرشید سجاوندی  / عالم و فقیه ( ؟ - حدود 470)
 
سعد بیهقی
حمزه بن علی بن حمزة قزوینی بیهقی معروف به سعد بیهقی / عالم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 722 زنده بود)
 
سلیمان بن عصمت
ابو داود سلیمان بن عصمت سمرقندی / ریاضی دان و منجم ( ؟ - در سال 275 رصد می کرده است )
 
سموأَل
ابو نصر سموأل یحیی مغربی / ریاضی دان و طبیب ( ؟ - در حدود 570)
 
سنان بن ثابت
ابو سعید سنان بن ثابت بن قره / طبیب و منجم و ریاضی دان ( ؟ - 331)
 
 سنان بن فتح حرّانی
ریاضی دان ( احیاناً در نیمه اول سده چهارم می زیسته است)  
 
سند بن علی، ابو طبیب
منجم و ریاضیدان سده سوم
 
شرف الدین سمرقندی
شرف الدین حسین بن حسن سمرقندی / ریاضیدان ایرانی ( در سال 632 زنده بود)
  
شرف الدین طوسی
مظفر بن محمد بن مظفر شرف الدین طوسی / ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در حدود 610)
 
شرف الدین علی یزدی
دانشمند و شاعر و منشی ایرانی ( ؟ - 858)
 
شمس الدین زرکشی
محمد بن ربیع زرکشی الدین مهندس / ( نیمه دوم سده هفتم)
 
شمس الدیت سمرقندی
محمد بن اشرف شمس الدین حسینی سمرقندی / منطقی و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در 675 زنده بود)
 
شنّی
ابو عبدالله محمد بن احمد الشنّی / ریاضیدان ( بین سده های چهارم و پنجم)
 
شهر زوری
محمد بن علی بن حسن بن احمد شهر زوری / مؤلف یک کتاب ریاضی ( ظاهرا سده پنجم یا ششم )
 
صاغانی
ابو حامد احمد بن محمد صاغانی اسطرلابی / منجم و ریاضیدان ایرانی ( .... – 379)
 
صَردفی
اسحاق بن یوسف صردفی یمنی ابو یعقوب / فقیه یمنی ( ؟ - در حدود 500)
 
صلاحی
ابوفضل عبدالاحمید واسع جیلی معروف به ابن ترک / ریاضیدان ( در حدود نیمه اول سده سوم می زیست )
 
عبدالرحمان صوفی
ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی / منجم و ریاضیدان ایرانی ( 291 – 376)
 
عبدالعزیز هواری
عبدلعزیز علی بن داود هواری / ریاضیدان مراکشی ( نیمه دوم سده هفتم و اوایل سده هشتم )
 
عبدالله شنسوری
عبدالله محمد بن عبدالله بن علی عجمی شنسوری / فقیه فَرَضی ( ؟ - 999)
 
عبدالملک شیرازی
ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی / ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - پیش از 600)
 
عز البتول زنجانی

عز البتول زنجانی/ ریاضیدان ایرانی
 
عزالدین زنجانی
عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی / دانشمند ایرانی ( ؟ - 660)
 
عزالدین وفایی
عبداالعزیز محمد ابوالفضایل عزالدین وفایی / منجم و ریاضیدان ( ؟ - 876)
 
علاء الدین سهل، ابو سعد
ریاضیدان و منجم ( نیمه دوم سده چهارم)
 
علم الدین قیصر
قیصر بن ابوالقاسم بن عبدالغنی علم الدین تعاسیف / ریاضیدان و منجم و مهندس مصری ( 574 – 649)
 
علی انصاری
علی بن ابی بکر بن جمال انصاری مکی نورالدین / ریاضیدان   ( ؟ - در حدود – 1050)
 
علی انطاکی
علی بن احمد ابوالقاسم انطاکی ملقب به مجتبی / ریاضیدان  ( ؟ - 376)
 
علی بن ولی
علی بن ولی بن حمزه مغربی / دانشمند ( در 999 زنده بود )
 
علی بن یوسف بن علی

علی بن یوسف بن علی/ از دبیران ( سده پنجم و ششم )
 
علی تادلی ( ابن هیدرو)
علی بن موسی بن عبدالله بن هیدرو تادلی / ریاضیدان و منجم ( ؟ - 816)
  
علی زمزمی
علی بن محمد بن اسماعیل زمزمی نورالدین / فقیه و عالم به ریاضیات ( ؟ - 885)
 
علی سهروردی
ابوالحسن علی بن مسلم سلمی مشهور به ابن سهروردی و ملقب به جمال الاسلام / فقیه و ریاضیدان ( ؟ - 533)
 
علی عمرانی
علی بن احمد عمرانی / ریاضیدان موصلی ( ؟ - 344)
 
عماد الدین کاشانی
عماد الدین یحیی بن احمد کاشانی (قاضی) / دانشمند و ریاضیدان ایرانی ( نیمه دوم سده هشتم)
 
عمربن   عبدالعزیز جنجی فارسی
پیش از سال 940 کتاب
شمس الحساب الفخری را به فارسی نوشته است.
 
عمر خیام
غیاث الدین ابئ الفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری / ریاضیدان، منجم، حکیم و شاعر ایرانی ( 439 – 526)
 
غرس الدین حلبی
احمد بن ابراهیم غرس الدین حلبی / دانشمند ( ؟ - 971)
 
غیاث الدین منصور دشتکی
منصور بن صدر الدین محمد حسینی دشتکی شیرازی / دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 948)

 
غیاث الدین علی اصفهانی
غیاث الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی / دانشمند ایرانی ( سده نهم)
 
فارابی
ابو نصر محمد بن طرخان فارابی / فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان و منجم ( 259 – 339)
 
قاضی زاده رومی
صلاح الدین پاشا موسی بن محمد بن محمود بن محمود قاضی زاده رومی / منجم و ریاضیدان ترک ( ح 766 – ح 840)
 
قبیصی
ابو صفر عبدالعزیز عثمان بن علی قبیصی هاشمی / احکامی و ریاضیدان ( ؟ - نیمه دوم سده چهارم )
 
قسطا بن لوقا بعلبکی
زشکو فیلسوف و ریاضیدان و منجم ( ؟ - حدود 300)
 
قطب الدین شیرازی
محمود بن مسعد بن مصلح ، معروف به قطب الدین شیرازی / دانشمند و طبیب و ریاضیدان و منجم ایرانی ( 634 – 710)
 
قطب الدین لاهیجی
محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی لاهیجی اشکوری / (از علمای امامیه سده یازدهم)
 
قلصادی
ابوالحسن علی بن محمد قرَشی بسطی / ریاضیدان و فقیه و دانشمند اندلسی ( 815 – 891)
 
قوشچی
علاءالدین علی بن محمد سمرقندی معروف به ملا علی قوشچی / دانشمند و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - 879)
 
کاشانی
غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی / ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی ( ؟ - 832)
 
کرابیسی
احمد بن عمر کرابیسی / 
ریاضیدان ( نیمه دوم سده سوم)
 
کرجی
ابوبکر محمد بن حسین ( یا حسن ) کرجی / ریاضیدان ایرانی ( ؟ - در حدود 420)
 
کمال الدین ابن یونس
ابوالفتح کمال الدین موسی بن یونس بن محمد بن منعه / حکیم و فقیه و ریاضیدان عراقی ( 551 – 639)
 
کمال الدین فارسی
حسن بن علی بن حسن کمال الدین فارسی / ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی ( در حدود 665 – 718)
 
کوشیار گیلی
کیا ابوالحسن کوشیار بن لبان بن باشهری گیلانی / ریاضیدان و منجم ایرانی ( در حدود 330 – اوایل سده پنجم )
 
کوهی
ابوسهل و یجن بن رستم کوهی / ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 405)

 
ماهانی
ابو عبدالله محمد بن عیسی ماهانی / ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 275)
 
محمد باقر یزدی
ملا محمد باقر بن زین العابدین یزدی / ریاضیدان ایرانی ( ؟ - زنده در 1047)
 
محمد بن احمد قمی ( ابن کشنه)
رشید الدین ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن کشنه قمی / ریاضیدان ایرانی ( احیانا در سده های چهارم و پنجم)
 
محمد بن ایوب طبری ( حاسب طبری)
ابئ جعفر محمد بن ایوب طبری حاسب / ریاضیدان ایرانی ( ؟ - بعد از 485)
 
محمد بن حسین
محمد بن حسین بن محمد بن حسین / ریاضیدان ( نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم)
 
محمد عبدالباقی بغدادی ( محمد بغدادی)
ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بغدادی / فقیه و ریاضیدان حنبلی ( 442 – 535)
 
محمد بن عبدالعزیز هاشمی

محمد بن عبدالعزیز هاشمی، ابو علی/ ریاضیدان و منجم ( سده چهارم)
 
محمد بن عبدالکریم غزنوی
ریاضیدان ایرانی ( سده هفتم یا هشتم)
  
محمد بن عبدالله حصّار
ابوبکر ( یا ابو زکریا ) محمد بن عبدالله بن عیاش معروف به حصّار / ریاضیدان (سده های ششم یا هفتم)
 
محمد بن عبدون
ابو عبدالله محمد بن عبدون جبلی عذری / طبیب و ریاضیدان اندلسی ( 311 – بعد از 360)
 
محمد عطار
محمد بن حسن بن ابراهیم اِسعردی عطار
 
محمود ایرانشاهی
محمود بن بدرالدین ایرانشاهی / ریاضیدان ایرانی ( شاید سده پنجم)
 
محمود هروی هیوی
محمود بن قوام قاضی والشتانی / ریاضیدان ایرانی ( زنده در 838)
 
محیی الدین سخاوی
ابوالجود عبدالقادر علی سخاوی، محیی الدین / در حدود 1000 در گذشته است .
 
محیی الدین مغربی
یحیی بن محمد بن ابی لشکر مغربی / ریاضیدان و منجم اندلسی ( ؟ - 682)
 
مسعود بن معتز
مسعود بن معتز معروف به عماد نظامی مشهدی / ریاضیدان ایرانی ( در 824 زنده بود)
 
مسلمه بن احمد مجریطی
ابوالقاسم بن احمد مجریطی / دانشمند اندلسی ( ؟- در حدود 398)
 
مسیح حسینی ( سید)
ریاضیدان ایرانی ( زنده در 1078)
  
مظفر اسفزاری
امام ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری / منجم ایرانی ( نیمه دوم سده پنجم و اوایل سده ششم )
 
ملک محمد اصفهانی
ملک محمد فرزند سلطان حسین اصفهانی / مظفر اسفزاری/ ایرانی ( زنده در 948)
 
موسی بن میمون
ابو عمران، موسی بن میمون بن عبدالله فرطبی اسرائیلی / طبیب و فیلسوف و حکیم الهی که به ریاضیات نیز می پرداخت (529 – 601)
 
میبدی
قاضی کمال الدین حسیب بن معین الدین حسینی یزدی میبدی / دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( سده نهم )
 
میرم چلبی
محمد بن قاضی زاده معروف به میرم چلبی / دانشمند و منجم و ریاضیدان و منجم ترک ( ؟ - 931)
  
نسوی
ابوالحسن علی بن احمد نسوی / ریاضیدان و منجم ایرانی ( 393 – در حدود 473)
 
نصربن عبدالله عزیزی
ریاضیدان ( نیمه دوم سده چهارم)
 
نصیرالدین طوسی (خواجه نصیر الدین طوسی)
ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن ملقب به نصیر الدین و مشهور به محقق طوسی/ منجم، ریاضیدان و حکیم و نویسنده ایرانی (597 – 672)
 
نظام اعرج نیشابوری
نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام اعرج / دانشمند و ریاضیدان ایرانی (سده هفتم و هشتم )
 
نظیف بن یُمن
ابو علی نظیف بن یمن متطبّب قسّ یونانی / طبیب و مترجم  که به ریاضیات نیز می پرداخت. ( ؟ - 380)
 
نیریزی
ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی / ریاضیدان و منجم ایرانی (نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم)
 
یحیی بن ابی منصور
منجم ایرانی ( در بین سالهای 215 و 217 در گذشت)
 
یعقوب بن محمد سجستانی
شاید در سده چهارم می زیسته. از او   نسخه ناقص رساله زیر موجود است: معرفه المساحه
  
یوحنّا القسّ
یوحنا بن یوسف حارث بن بطریق، القسّ / ریاضیدان و منجم کتابهای یونانی ( نیمه اول سده چهارم)
 
 
کلمات کلیدی

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 
  1. Jawidaminyar پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ --- ۱۲:۳۵:۲۵

    خیلی خرسندم

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
سیستم عدد نویسی رومی
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
کاربرد نمودارها در آموزش
پس‌ خبا؛ فن بهسازی حافظه
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اتحادهای ریاضی