سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
Proposition

گزاره؛
جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد.

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای المپیادی: اعداد متوازن

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

معمای ریاضی: زاویه مجهول

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای المپیادی: جدول های متمایز

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

معمای المپیادی: گزاره های درست

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

معمای المپیادی: خرس قطبی

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

تست هوش: انار شب یلدا

تست هوش: موش زبر و زرنگ!

تست هوش: تمام مثلث‌های شکل را بشمارید.

تست هوش: کاشی‌های رنگی و الگوهای به کار نرفته!

تست هوش تصویری: تلاش برای یافتن گربه!

تست هوش تصویری: نقاش های مشابه را بیابید!

تست هوش: مقایسه مساحت های رنگی

تست هوش فضایی: چند مکعب داریم؟

تست هوش: گزینه مناسب را جایگزین کنید

تست هوش: گزینه متفاوت

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تست هوش: تساوی های غیرمنطقی!

تست هوش تصویری: عکسی از عکاس ها!

تست هوش: شیر آب و ظرف های متصل به هم

تست هوش: وزن بطری خالی

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

تست هوش: معمای نوروزی

تست هوش: سلول متفاوت!

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش: مناطق ۲۰-گانه شهری

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

تست هوش: تساوی های خاص

تست هوش: مجموع ویژه نقاط

تست هوش نسبت شکل ها

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

تست هوش: ردیف بعدی!؟

تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

تست هوش: هندوانه های شب یلدا