شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
Absolute Value

قدر مطلق؛
در ریاضیات، قدر مطلقِ عددی حقیقی، مقدار عددی آن بدون در نظر گرفتن علامتش است. به بیان دیگر، قدرمطلقِ یک عدد برابر است با فاصله آن عدد تا صفر.

پرطرفدارترین معماهای امروز

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای المپیادی: جدول های متمایز

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

معمای المپیادی: گزاره های درست

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

معمای المپیادی: خرس قطبی

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

معمای المپیادی: نتایج مسابقات فوتبال

معمای المپیادی: معمای آبرسانی

معمای المپیادی: اسب در صفحه شطرنج نامتناهی

معمای المپیادی: شلیک تیر به هدف

معمای المپیادی: معمای نمایی

معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه

سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها و بررسی یک احتمال خاص

پنج ضلعی در چرخش

معمای المپیادی: کوتاه ترین مسیرهای منتهی به خیابان اصلی

تست هوش فضایی: چند مکعب داریم؟

تست هوش: گزینه مناسب را جایگزین کنید

تست هوش: گزینه متفاوت

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تست هوش: تساوی های غیرمنطقی!

تست هوش تصویری: عکسی از عکاس ها!

تست هوش: شیر آب و ظرف های متصل به هم

تست هوش: وزن بطری خالی

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

تست هوش: معمای نوروزی

تست هوش: سلول متفاوت!

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش: مناطق ۲۰-گانه شهری

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

تست هوش: تساوی های خاص

تست هوش: مجموع ویژه نقاط

تست هوش نسبت شکل ها

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

تست هوش: ردیف بعدی!؟

تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

تست هوش: هندوانه های شب یلدا

تست هوش: گزینه اضافی

تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاص

تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

تست هوش: کشف روابط بین اعداد

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!

تست هوش: همه واژه های نهفته!

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۵