شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
منطق چیست؟

منطق چیست؟

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶93
گزاره چیست؟

گزاره چیست؟

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵482