چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶
منطق چیست؟

منطق چیست؟

شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶520
گزاره چیست؟

گزاره چیست؟

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵743