دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
QED
کیو ئی‌ دی؛ به معنای «که باید نشان داده می‌شد» یا «اثبات شد آنچه باید (می‌شد)» و آنرا در انتهای اثبات یک مسئله می‌نویسند.
سیستم شمارش شصت تایی (مبنای ۶۰) نوعی سیستم شمارش است که در آن عدد شصت به عنوان مبنا و پایه شمارش محسوب می‌شود.
توابع مثلثاتی: شامل سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت، کسکانت