سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
تابع دوسویی (یا تناظر یک به یک): تابعی میان اعضای دو مجموعه به شرط این‌ که هر عضو از هر مجموعه با دقیقا یک عضو از مجموعه دیگر جفت شده باشد.
نظریه محاسباتی ذهن
عدد اردوش: "فاصله همکاری" بین یک شخص و پل اردوش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه‌گیری می‌شود.
اتحاد: اتحاد، یک گزاره ریاضی همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت های جبری در ریاضی بکار می‌رود.
به کلمه، جمله (رشته ای از کلمات) یا اعدادی گفته می شود که از دو طرف دقیقا به یک شکل خوانده می شوند.
روز پی و روز تقریب پی دو روز از سال هستند که برای ثابت ریاضی پی جشن گرفته می‌شوند.
QED
کیو ئی‌ دی: به معنای «که باید نشان داده می‌شد» یا «اثبات شد آنچه باید (می‌شد)» و آنرا در انتهای اثبات یک مسئله می‌نویسند.
سیستم شمارش شصت تایی (مبنای ۶۰) نوعی سیستم شمارش است که در آن عدد شصت به عنوان مبنا و پایه شمارش محسوب می‌شود.
توابع مثلثاتی: شامل سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت، کسکانت